Daarom WINK?

Boeren en tuinders, en hun adviseurs, erfbetreders en ketenpartners, beschikken al jaren over een waardevolle verzameling data en kengetallen over prijzen, kostprijzen, saldoberekeningen en begrotingen: de KWIN, voluit Kwantitatieve Informatie. Met dit door Wageningen UR gevalideerde standaarddocument kunnen boeren en tuinders rekenen aan hun bedrijfsvoering. En omdat iedereen dezelfde standaardcijfers hanteert, kunnen adviseurs en onderzoekers de bedrijfsvoering van verschillende boeren met elkaar vergelijken. Handig, zodat iedereen het over dezelfde dingen heeft. Er is een KWIN voor bijna elke sector: van de bloembollen tot de geitenhouderij en van de glastuinbouw tot de melkveehouderij.

 

Natuurgedreven voedselproductie maakt opmars

Een groeiende groep pionierende primaire voedselproducenten is bezig aan een opmars. Deze mensen hebben één overeenkomst: ze werken met de natuur, het zijn natuurgedreven voedselproducenten.

Denk daarbij aan mensen die met voedselbossen aan de slag gaan, het gedachtegoed van permacultuur uitrollen, agro-ecologie omarmen, of dieren in de natuur inzetten. Deze nieuwe voedselproducenten zijn vaak idealistisch, gedreven en pionierend. Het zijn inspirerende mensen die met het nodige vallen en opstaan toewerken naar een houdbare manier van voedsel produceren. Voor dit soort nieuwe bedrijven is echter geen KWIN beschikbaar. Terwijl daar wel veel behoefte aan is. Want ook deze ondernemers willen rekenen aan hun bedrijfsvoering en onderling gegevens uitwisselen, zodat ze van elkaar kunnen leren.

 

De WINK inspireert en helpt vooruit

Het is daarom tijd voor de WINK (Waardevolle Informatie Natuurgedreven Kwaliteit), als een soort ‘Groene KWIN’. Het is een alternatief met een knipoog naar de KWIN maar dan voor natuurgedreven boeren, tuinders, natuurboeren, herenboeren, heideboeren, bosboeren, enzovoorts. De WINK moet een praktische ‘boerentool’ worden, met naast cijfers en ervaringen, veel onderbouwde inspiratie. Iedereen die in de primaire voedselproductie bezig is, moet er iets van zijn of haar gading kunnen vinden. Zo kan de WINK bijdragen aan de transitie naar meer op de natuurgedreven vormen van voedselproductie. De WINK gaat drempels verlagen, mensen aanzetten tot anders durven denken en doen, kortom tot een meer natuurgedreven voedselproductie.