“Onze bosvarkens houden we niet alleen voor het vlees. We zetten ze in als natuurbeheerders, als opruimdienst voor akkers en onkruiden, of als ploeg. Zo kunnen zij doen wat ze van nature het liefst doen: wroeten. En ze hebben gratis natuurlijke voeding.”

Richard van Pelt

Eigenaar en Boer, Boeren in het Bos

Wat is de WINK?

Veel voorbeelden van natuur gedreven voedselproductie

In Nederland en daarbuiten zijn veel voorbeelden te vinden van pioniers die werken aan een natuur gedreven voedselproductie. Ook zijn er veel boeren en tuinders die de omschakeling willen maken naar deze bedrijfsvoering en ondernemers die een natuur gedreven voedselbedrijf willen opstarten. Daarnaast kijken natuurorganisaties in Nederland met veel interesse naar de bijdrage die de natuur gedreven voedselproductie kan leveren aan de natuur en biodiversiteit. En vergeet de overheid niet. Ook daar zien ze in deze vorm van voedselproductie kansen om consumenten meer bij hun voedsel te betrekken. En ook financiers en andere ketenpartijen zijn benieuwd naar wat natuur gedreven voedselproductie gaat opleveren.

 

Veel vragen … en antwoorden

Bijna iedereen die pioniert, zit met vragen. Sommige pioniers hebben met veel vallen en opstaan antwoorden gevonden in hun eigen praktijk. De ‘beginners’ met de natuur gedreven voedselproductie komen met hun eigen vragen die weer nieuw licht schijnen vanuit andere contexten. De WINK is als een gereedschapskist voor deze mensen. In de WINK worden alle vragen uit de praktijk verzameld. En zowel vanuit die praktijk als de wetenschap worden antwoorden gezocht, en gevonden. Wetenschappers onderzoeken vragen waar nog geen antwoord op is. En al die antwoorden en andere informatie worden gedeeld met de pioniers, de overstappers, de beginners en alle anderen.

 

Van elkaar leren

De reeds gestarte pioniers met natuur gedreven voedselproductie, zoals natuurlijke landbouw, de Natuurboeren, Herenboeren en de Heideboerderij, vertegenwoordigen een enorme diversiteit aan type bedrijven, filosofieën, samenwerkingsverbanden, technieken en persoonlijkheden. De ambitie van de WINK is om hierin overeenkomsten en verschillen te duiden, zodat iedereen via de WINK van elkaar kan leren.

 

Waarnemen, leren en doen!

Eind 2017 is een consortium van ‘dwarse’ boeren, tuinders, wetenschappers, onderzoekers, adviseurs en andere deskundigen gestart met een project voor de ontwikkeling van de WINK, onder de titel: Waarnemen, leren en doen! Dit project is een opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

 

De WINK leert van pioniers

Voor de ontwikkeling van de WINK gaan we op bezoek bij pioniers die natuur gedreven voedselproductie bedrijven, sommigen met een zeer lange ervaring, anderen net startend. Onder deze natuur gedreven boeren leven veel vragen over allerlei praktische zaken rond bijvoorbeeld bodemgezondheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn, mineralenbeheer en biodiversiteit. Tegelijkertijd hebben deze pioniers een berg aan kennis en ervaring die handig en nuttig is voor anderen. Via interviews en andere inventarisatiemethodes wordt dit allemaal in kaart gebracht. Voor een deel wordt dit op de website van WINK gepubliceerd, in woorden, foto’s en films.

 

De WINK toetst

De informatie die we bij de pioniers ophalen wordt getoetst door onderzoekers en studenten van universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten. Tegelijkertijd toetsen deze onderzoekers en studenten of en hoe de reeds beschikbare kennis en ervaring over bijvoorbeeld gangbare vormen van landbouw, bosbouw en natuurbeheer handig en nuttig zijn voor natuur gedreven boeren en tuinders.

 

De WINK wisselt uit

We staan nog maar aan het begin van een reis, de reis naar de WINK. Gezamenlijk willen we met boeren, tuinders, wetenschappers, onderzoekers, adviseurs en andere deskundigen een gevalideerde reisgids maken voor iedereen die in de praktijk bezig wil zijn met natuur gedreven voedselproductie. Uiteindelijk is WINK er voor iedereen, ook voor de voedselconsumenten. Want ook die kunnen een bijdrage leveren aan natuur gedreven landbouw. Deze website zal van deze reis verslag doen.